Old Town Hall

Gothic Art Gallery (precious sculptures, paintings and the biggest collection of gothic stained glass. Most of the exhibits come from Torun and are related to the city which was the greatest center of art in the Teutonic Country AndrzejSkowronski_Ratusz_Staromiejskiuntil XIV century. The most precious are for example sculptures of Madonna and St John Evangelist, figure of King from the Adoration of the Magi (early XVI century), painting of Christ the Saviour (second half of the XV century) Really beautiful compilation of stained glasses that come from Torun and Chełmno churches. It’s the biggest collection in polish museum archives. This is the proof of extremely high level of medieval stained glass making in Toruń whom products were sent abroad.

Medieval Courtroom – the only medieval courtroom in Poland, The rare example of court rooms with back-up facilities. The exhibits that are shown there are related to history of Torun’s judiciary from XIV century to 1793. There used to be paintings from before 1605: Judgement over Zuzanna, Kambyzes Judgement also the painting of this courtroom. On the table there is preciuos court crucifix from XIV century which was used to take an oath. On the west wall there was a portrait of mayor Johann Gottfried Rösner who was beheaded for Torunian Tumult.

The Old Torun. History and craftwork 1233-1793
In the Cloth Hall there are exhibits that show the history of Torun from 1233 till 1793. Here you can find copies of Town Charters, two XVIII century panoramas of Torun and craft works and daily necessities from XIV, XV and XVI century and memorablia cechowe

Coins and Torunian Mints Mints in Toruń used to work from 1233 till 1765. From the start it was a teutonic mint which coins were used on the whole territory of Teutonic Country. On the strength a right given by Kazimierz Jagiellończyk in 1457 the Mint became the city’s property and
brought him except the glamor and prestige, half of the income. In 1528 There was Royal Mint created in Torun for the Royal Prussia, beating artistically perfect coins with images of Polish kings. It was closed in 1535, and after the break, since 1630, acted as a mint town again.

The Great Hall and Torunian Bourgeois Portrait (the only in Poland so great patrician preserved collection of portraits from the sixteenth to the nineteenth century, including the famous portrait of Nicolaus Copernicus in the second half of the XVI century in the library of the Academic Gymnasium. This is the only one in Poland, in the number of objects stored, a collection of portraits of middle-class, carried out over several centuries, from the sixteenth to the nineteenth. Simultaneously, the team is the best representative of the paintings of Torun. Among the portraits are characterized by excellent works, whose authors – students and followers – formed under the influence of Renaissance art eminent masters, such as Albrecht Dürer, Lucas Cranach)

Royal Room and Polish Kings (remembering stays of almost all Polish kings, the oldest and one of the few sets of royal portraits, including a portrait of King Stanislaus Augustus made ​​in the studio of Bacciarelli)

Secular silversmith and Polish Foreign XVI-XX centuries (with excellent, high quality artistic products konwisa-Toruń and foreign agency, including the priceless treasure of Skrwilno – a unique complex of Renaissance and Mannerist jewelry and silver utensils and table utensils),

Torun modern sacred art (in the administrative office room.
Includes works from Torunian Churches – from the Catholic and Protestant times (chalices, patens, the incense boat, crucifix, epitaphs of St. Mary’s Church, a unique image of Christ’s Sermon on the boat showing Torun’s port quay crane and the panorama of the left bank of Toruń (foothills), an urn in honor of the mayor Rösner. presentation in the context of historical monuments is designed to document the presence of modern communities of different beliefs in Toruń)

Gallery of Polish Paintings from XVIII and XIX centuries (eg Matejko, Kossak, Chełmoński, Wyspianski, Witkiewicz, Grottger. Here is a striking image of a great Torunian painter Marian Jaroczyński named ‘Treaty of Torun’ depicting the moment of the Second Peace of Torun in 1466 year in the hall of the Artus Court. The painting was made between 1870-1873 and due to encouraging the spirit of national content in the time of partition, quickly gained popularity and in 1873 it was exposed along with paintings by Jan Matejko at the Universal Exhibition in Vienna. This work is even more significant that before Matejko’s evocative visions of the Battle of Grunwald (1878) and the Prussian Homage (1882)

Gallery of Polish Painting approx. 1900-1939
(painting of impressionism, art nouveau, expressionism, artists such as Julian Falat, Leon Wyczolkowski, Stanislaw Wyspianski, Jacek Malczewski, Ferdinand Ruszczyc, Stanislaw Ignacy Witkiewicz)

Stylish interiors
Basement and ground floor of Old Town Hall stand out with gothic style, which is dominated by rich ceiling spaces once performing commercial functions (hall, bread benches hall, weight room, Licensed) and Judicial functions (Court room).

The first floor is hold in a Renaissance style. During the reconstruction, after the Swedish devastation in 1703, it was given baroque features. Floor was occupied by the municipal authorities (Council Hall, from the XVI century called the Hall of the Senate, Office, Kamlaria, Weta, the Grand Hall, Room of Both Courts).
Destructions made by the Swedish deprived rich decor Town Hall, and in particular the Senate Hall, richly equipped with paintings of allegorical and symbolic content of famous Anton Möller and fireplaces.

Regional Museum is the oldest and largest museum in Torun and even one of the oldest and largest in Poland. Its beginnings date back to 1861, when the Städtisches Museum in Thorn (Torun City Museum) was found. However In 1876 The Science Society Museum was launched, and in 1930 merged the two sets into one Municipal Museum.
The first exhibits included the archaeological and art elements of Torun. Meanwhile, the first museum collections were shown in Toruń at the Academic Gymnasium at the end of XVI century. They were curious exhibits, for example – shells, skeletons, urns dug in Torun, the old mathematical instruments, globes, etc.

POLSKA WERSJA
Galeria Sztuki Gotyckiej (w hali ław chlebowych; cenne dzieła rzeźby, malarstwa i największy w Polsce zbiór witraży gotyckich, tj. eksponaty w znacznej części toruńskie, związane z miastem, które do końca XIV wieku było największym centrum sztuki artystycznej w państwie krzyżackim; do najcenniejszych należą m.in.: średniowieczne rzeźby Madonny i św. Jana Ewangelisty (1330-1350), figura króla z Pokłonu Trzech Króli (pocz. XVI w.), obraz Chrystus Zbawiciel Świata (2. poł. XV w.), oraz niezwykłej urody XIV- i XV-wieczne witraże z kościołów z Torunia i Chełmna. Prezentowany tu zespół witraży, będący największym w polskich zbiorach muzealnych, jest dowodem nadzwyczaj wysokiego poziomu średniowiecznego witrażownictwa toruńskiego, którego znane wyroby sięgały daleko poza granice
państwa).

Sala Sądowa (jedyna taka średniowieczna osobliwość w Polsce wraz zapleczem stanowi rzadki przykład zespołu średniowiecznych pomieszczeń sądowych); eksponaty tu umieszczone wiążą się z dziejami sądownictwa toruńskiego od XIV wieku do 1793 roku; do dawnego wyposażenia Sali należą też obrazy sprzed 1605 roku: Sąd nad Zuzanną i Sąd Kambyzesa, także obraz przedstawiający rozprawę sądową w tej sali; na stole cenny krucyfiks sądowy z XIV wieku, służący do składania przysięgi; na ścianie zach. portret burmistrza Johanna Gottfrieda Rösnera, ściętego z wyroku za tumult toruński w 1724 roku)

Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793 (w hali sukiennic; eksponaty ukazujące dzieje Torunia w latach 1233-1793. Znajdują się tu m.in.: kopie dokumentów lokacyjnych, dwie XVIII-wieczne panoramy Torunia oraz wyroby rzemiosła i codziennego użytku z XIV, XV i XVI wieku, snycerka i pamiątki cechowe (wywieszki, chorągiewki, skrzynie, formy piernikowe, ceramika, tkaniny, intarsje))

Monety i Mennice Toruńskie (w sali wagi; Mennice w Toruniu działały w latach 1233-1765 z jedną przerwą; początkowo była to mennica krzyżacka, której monety kursowały w całym terytorium państwa krzyżackiego; na mocy przywileju Kazimierza Jagiellończyka z 1457 roku mennica przeszła we władanie miasta i przynosiła mu poza splendorem i prestiżem, połowę dochodów; w 1528 roku utworzono w Toruniu mennicę królewską dla Prus Królewskich, bijącą doskonałe artystycznie monety z wizerunkami królów polskich, zamknięto ją już w 1535 roku, a po przerwie, od 1630 roku działała znowu jako mennica miejska; więcej o mennicach i monetach toruńskich tutaj)

Sala Wielka i Toruński Portret Mieszczański (jedyny w Polsce tak wielki zachowany zbiór portretów patrycjuszowskich z XVI-XIX wieku z m.in. słynnym portretem Mikołaja Kopernika z drugiej połowy XVI wieku z biblioteki Gimnazjum Akademickiego. Jest to jedyny w Polsce w takiej ilości obiektów zachowany zbiór portretów mieszczańskich, wykonanych w ciągu kilku wieków, od XVI do XIX. Jednocześnie zespół jest najlepszym reprezentantem malarstwa toruńskiego. Wśród portretów wyróżniają się doskonałe dzieła, których autorzy – uczniowie czy naśladowcy – tworzyli pod wpływem renesansowej sztuki wybitnych mistrzów, np. Albrechta Dürera, Lucasa Cranacha)

Sala Królewska i Poczet Królów Polskich (pamiętająca pobyt niemal wszystkich królów polskich; najstarszy i jeden z nielicznych zestawów wizerunków królewskich, wśród nich portret króla Stanisława Augusta wykonany w pracowni Bacciarellego)

Złotnictwo Świeckie Polskie i Obce XVI-XX w. (ze znakomitymi, na wysokim poziomie artystycznym wyrobami konwisarzy toruńskich i obcych, w tym bezcenny skarb ze Skrwilna – unikalny zespół renesansowej i manierystycznej biżuterii oraz srebrnych naczyń i sprzętów stołowych)

Sztuka sakralna nowożytnego Torunia (w sali kancelarii; obejmuje dzieła z kościołów toruńskich – z czasów katolickich jak i protestanckich (kielichy mszalne, pateny, łódka na kadzidło, krucyfiks, epitafia z Kościoła Mariackiego, wyjątkowy obraz Kazanie Chrystusa na łodzi ukazujący m.in. toruńskie nabrzeże portowe z żurawiem oraz panoramę lewobrzeżnego Torunia (Podgórza), urna ku czci burmistrza Rösnera. Prezentacja w kontekście historycznym zabytków ma służyć udokumentowaniu obecności w nowożytnym Toruniu społeczności różnych wyznań),

Galeria Malarstwa Polskiego XVIII-XIX w. (m.in. Matejko, Kossak, Chełmoński, Wyspiański, Witkiewicz, Grottger. Tutaj też rzuca się w oczy wielkim obrazem toruńskiego malarza Mariana Jaroczyńskiego pt. Traktat Toruński, przedstawiający moment zawarcia II pokoju toruńskiego w 1466 roku w sali Dworu Artusa. Obraz powstał w latach 1870-1873 i ze względu na krzepiące ducha narodowego treści w czasach zaborów, szybko zyskał popularność i już w 1873 roku eksponowano go wraz z obrazami Jana Matejki na Wystawie Powszechnej we Wiedniu. Jest to dzieło tym bardziej znaczące, że powstało przed sugestywnymi wizjami Matejki Bitwa pod Grunwaldem (1878 r.) i Hołd Pruski (1882 r.)

Galeria Malarstwa Polskiego ok. 1900-1939 (malarstwo impresjonizmu, secesji, ekspresjonizmu, takich artystów, jak: Julian Fałat, Leon Wyczółkowski, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Ferdynand Ruszczyc, Stanisław Ignacy Witkiewicz)

Stylowe wnętrza
Piwnice i parter Ratusza Staromiejskiego wyróżniają się stylem gotyckim, gdzie dominują bogate sklepienia pomieszczeń pełniących niegdyś funkcje handlowe (sukiennice, hala ław chlebowych, sala wagi, wyszynki) i sądowe (Sala Sądowa).
Pierwsze piętro ma charakter renesansowy, a w okresie odbudowy Ratusza po zniszczeniach szwedzkich z 1703 r. nadano cechy barokowe. Piętro zajmowane było przez władze miejskie (Sala Rady, od XVI w. zwana Salą Senatu, Kancelaria, Kamlaria, Weta, Sala Wielka, Sala Obu Sądów).
Wspomniane zniszczenia szwedzkie pozbawiły bogatego wystroju Ratusz, a zwłaszcza jego Salę Senatu, bogato wyposażoną w malowidła o treści alegorycznej i symbolicznej znanego Antona Möllera, kominki,

Muzeum Okręgowe jest najstarszym i największym muzeum w Toruniu i jednym z najstarszych i największych w Polsce. Początki jego sięgają 1861 roku, kiedy powstało Städtisches Museum in Thorn (Muzeum Miejskie w Toruniu); w 1876 roku zorganizowano z kolei polskie Muzeum Towarzystwa Naukowego, a dopiero w 1930 roku scalono oba zbiory w jedno Muzeum Miejskie.
Pierwszymi eksponatami były m.in. znaleziska archeologiczne oraz elementy sztuki toruńskiej. Tymczasem pierwsze zbiory muzealne powstały w Toruniu już w Gimnazjum Akademickim w końcu XVI wieku. Były to osobliwe eksponaty: dziwaczne muszle, szkielety, urny wykopane pod Toruniem, stare przyrządy matematyczne, globusy, itp.