Copernicus House


View Larger Map

3Middle-class interiors of Copernicus family home are the perfect example of a typical merchant’s tenement house of the great Hanseatic trading town in the Middle Ages. Including the high hall with all its characteristic features: chamber of the rearward, merchant’s trading office. On the first floor of the eighteenth-century salon – White Room, as example of middle-class culture of the period.

Nicolaus Copernicus Life and Work

The exhibition, divided into six thematic sections, presents the world, home and family environment, years of education, and finally years of creative solitude in Frombork (interrupted only occasionally because of the important functions of the Chapter, and public speaking) of the great astronomer – and at the same time modest priest of the cathedral chapter of Warmia.

Reconstruction of the Polish Museum in Rapperswil

This exhibition – the only one of its kind – is actually a reconstruction of the oldest Copernican exhibition of souvenirs placed in the National Polish Museum in Rapperswil in 1870. It became possible thanks to the preserved photographs, and thanks to the acquisition by the Museum of Copernicus many objects presented in Rapperswil.

Scientist Laboratory

Exposure meets two goals: firstly it refers to the present, not only in European culture, the archetype of a scholar – a researcher of truth, on the other hand is a complement decor exposure of Torunian burgher tenement house.
The exhibition refers to the studio of an astronomer but on the other hand gives an universal image of the scholars’ studio in the XVI and XVII centuries.

 

D95ciFmC8dccsTtBJB World of Torun’s gingerbread
This exhibition in the basement of the Copernicus House shows the workplace of the gingerbread master. The original gingerbread forms from the XVII and XVIII centuries, derived mainly from two Toruń gingerbread workshops that gave rise to the largest companies of the nineteenth century: Gustav Weese’s and Herman Thomas’. Presented gingerbread forms are from the North Poland workshops such as: Malbork, the New Manor Gdansk, Elbląg and Pasłęka. These were the provincial centers, clearly growing in the shade of Torun crafts.

images

XV century mockup

Also the great attraction in Copernicus house that we recommend you take a look at the mock-up of XV century Torun!

What can be seen during the projection?

18-minute multimedia light and sound program shows the most important elements of the city’s history, introduces viewer to the dramatic events of the Polish-Teutonic wars, describing the role of Torun in these conflicts; lector runs through the streets of the medieval Torun showing magnificent churches, town halls, gates, also the sound effects are reflecting bustling city of Toruń for example, you can hear the rafters or haggling in the market peddlers. In this story was also included information about Nicholas Copernicus and his family, as well as places related to him.

Available in 8 languages!

Scenario projections, prepared in 8 languages ​​(Polish, English, German, Russian, Italian, French, Spanish, Esperanto).
Mock-up has been operating since 1973. The end of 2000 saw the projection of nearly 2 million people.

POLSKA WERSJA

Dom-KopernikaWnętrza mieszczańskie domu rodzinnego Koperników, jako doskonały przykład typowej kamienicy kupieckiej wielkiego hanzeatyckiego miasta handlowego okresu średniowiecza (m.in. wysoka sień ze wszystkimi charakterystycznymi jej elementami, izby tylnego traktu, kantorek kupiecki, na pierwszym piętrze salon XVIII-wieczny – Sala Biała, jako przykład kultury mieszczańskiej tego okresu;


Mikołaj Kopernik - Życie i Dzieło

Wystawa, podzielona na 6 części tematycznych prezentuje świat, dom i środowisko rodzinne, lata nauki, wreszcie lata twórczej samotności we Fromborku (przerywanej tylko niekiedy pełnieniem ważnych funkcji kapitulnych i wystąpieniami publicznymi) wielkiego Astronoma – i jednocześnie skromnego kanonika warmińskiej kapituły katedralnej.

Rekonstrukcja muzeum polskiego w Rapperswilu

Wystawa ta – jedyna w swoim rodzaju – jest właściwie rekonstrukcją najstarszego pokazu pamiątek kopernikowskich zorganizowanego w Narodowym Muzeum Polskim w Rapperswilu w 1870 roku. Stała się ona możliwa dzięki zachowanym fotografią wspomnianej Wystawy, a także dzięki pozyskaniu przez Muzeum Mikołaja Kopernika wielu obiektów prezentowanych w Rapperswilu.

Pracownia Uczonego

Ekspozycja spełnia dwa zadania: z jednej strony nawiązuje do obecnego, nie tylko w kulturze europejskiej, archetypu uczonego – badacza prawdy, z drugiej strony jest dopełnieniem ekspozycji wystroju wnętrz toruńskiej kamienicy mieszczańskiej.
Wystawa nawiązuje do pracowni astronoma, ale z drugiej strony oddaje pewien uniwersalny obraz pracowni uczonych w wiekach XVI-XVII.

Świat toruńskiego piernika

Na tej ekspozycji w podziemiach Domu Kopernika pokazano miejsce pracy mistrza piernikarskiego, oryginalne klocki z XVII i XVIII wieku, pochodzące głównie z dwóch toruńskich warsztatów piernikarskich, które dały początek największym, XIX-wiecznym firmom: Gustawa Weesego i Hermana Thomasa. Prezentowane są formy piernikowe z Polski północnej, z warsztatów rzemieślniczych Malborka, Nowego Dworu Gdańskiego, Elbląga i Pasłęka. Były to ośrodki prowincjonalne, wyraźnie rozwijające się w cieniu toruńskiego rzemiosła.

o11126-dd

Warto też przy okazji wizyty w Domu Kopernika spojrzeć na jedną z największych toruńskich atrakcji – makiety XVwiecznego Torunia.
Model ten, pokazujący toruński zespół miejski z czasów Mikołaja Kopernika, przedstawiony jest w skali 1:250. Znajduje się w jednej z oficyn Domu Kopernika. Model wykonany z drewna i tworzyw sztucznych ukazuje dawny obraz zabudowy mieszkalnej, budowli monumentalnych sakralnych i świeckich i urządzeń obronnych Torunia.

Od obejrzenia programu przy makiecie proponujemy wszystkim rozpocząć poznawanie i zwiedzanie Torunia.

O projekcji

18-minutowy multimedialny program światła i dźwięku przedstawia ważniejsze elementy z historii miasta; wprowadza widza w dramatyczne wydarzenia wojen polsko-krzyżackich, opisując rolę Torunia w tych konfliktach; głos lektora prowadzi ulicami średniowiecznego Torunia wskazując wspaniałe kościoły, ratusze, bramy; dzięki efektom akustycznym oddającym gwar miejski można np. usłyszeć toruńskich flisaków czy targujące się na rynku przekupki. W opowieści tej uwzględniono także informacje o Mikołaju Koperniku i jego rodzinie, a także o miejscach trwale z nim związanych.

Zabierz zagranicznych znajomych!

Scenariusz projekcji, przygotowany w 8 wersjach językowych (polska, angielska, niemiecka, rosyjska, włoska, francuska, hiszpańska, esperanto).

Makieta funkcjonuje od 1973 roku. Do końca 2000 roku projekcję obejrzało blisko 2 miliony osób.