Museums

TONY HALIK’s MUSEUM OF TRAVELLERSView Larger Map

1

Essentials of the museum

The exhibition named ‘Tony Halik. Born to adventure’ containts of souvenirs from his journeys given to his hometown – Toruń by Elżieta Dzikowska in 1999.
The exhibition is placed on two floors of an old tenement house. Introdution is the biographical part which contains Tony’s documents for example his passport, ID, driving licence, sailing papers, many accreditation cards – from his work as an operator for American NBC TV station, many awards for his TV reports made for Polish television.

Czemu jest poświęcone?

Zbiory poświęcone słynnemu toruńskiemu podróżnikowi – Tony’emu Halikowi i pamiątkom z jego wypraw, darowane jego rodzinnemu miastu przez Elżbietę Dzikowską w 1999 roku. Wystawa zatytułowana “Tony Halik. Urodzony dla przygody” rozmieszczona została na dwóch piętrach kamienicy. Wprowadzenie stanowi część biograficzna, na którą złożyły się dokumenty torunianina – podróżnika, a wśród nich: argentyński paszport, dowód osobisty i prawo jazdy, papiery żeglarskie, mnóstwo kart akredytacyjnych Halika – dziennikarza amerykańskiej stacji NBC, liczne nagrody i wyróżnienia za cykle reportaży przygotowywanych dla polskiej telewizji.

 

 

 

 

 

 

 

ESKENS HOUSEView Larger Map
2

What can be seen here?

The domicil of the museum is a former palace style tenement house of Torunian patrician family – Eskens. From the previous design With its original features notes perfect, richly carved entrance portal is made in the style of the Renaissance.
Museum consists of two separate departments: Archaeology and History.
The first, built in 1961, placed in three barns at Ciasna street 4/8, combined with Eskens’ House in which since 1991 there was located Department of History founded in 1968 also in 1991 the two buildings were combined. The exhibition part is in the Eskens House but the workshops and warehouses are located in the granaries.

 

Co można zobaczyć w Domu Eskenów?

Siedzibą muzeum jest okazała pałacowa kamienica dawnej toruńskiej rodziny patrycjuszowskiej – Eskenów. Z dawnego wystroju zwraca uwagę doskonały, bogato rzeźbiony portal wejściowy wykonany w stylu renesansu.
Muzeum składa się z dwóch samodzielnych działów: Archeologii i Historii.
Pierwszy z nich, powstały w 1961 roku mieścił się w trzech spichrzach przy ul. Ciasnej 4/8, połączonych z Kamienicą Eskenów, w której z kolei w 1991 roku zlokalizowano istniejący od 1968 r. Oddział Historii; w 1991 roku też połączono oba budynki. Część ekspozycyjna znajduje się w Kamienicy Eskenów, a pracownie i magazyny zlokalizowano w spichrzach.

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY MUSEUM


View Larger Map

m_inne_torun_umk_p1

Permanent exhibtions

NCU Senate Hall (room where the most important celebrations are held with the group of Rectors of NCU and silver rectors insignias)
Treasures of the Nicolaus Copernicus University
Exhibition stylized of the interwar Stefan Batory University in Vilnius presents selected most valuable collections owned by NCU: from ancient pottery from the VII/VI century BC, through the collection of European painting from the XVI to the XVIII century (including images from the workshop of Jan Brueghel the Elder) to works made by non-European of the XVIII and XIX centuries among the works presented draws attention to silver partly gilded frame from 1555, by Paul Hoffman of Königsberg, part of the famous Silver Library foundation of the Anna Maria Albrecht Hohenzollern princely couple . The prince was the last Grand Master of the Teutonic Order, and at once the first Protestant ruler of the Duchy of Prussia, and the founder of the Albertine (1544) – one of the oldest universities in Central Europe.

 

Wystawy stałe:

Sala senatu UMK (sala w której odbywają się najważniejsze uroczystości uniwersyteckie z pocztem Rektorów UMK i srebrnymi insygniami rektorskimi)
Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wystawa stylizowana na ekspozycję z międzywojennego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie przedstawia wybrane najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od ceramiki antycznej z VII/VI w. p.n.e., poprzez kolekcję malarstwa europejskiego od XVI do XVIII w. (m.in. obrazów z warsztatu Jana Brueghela Starszego) po dzieła kultur pozaeuropejskich z XVII-XIX w. Wśród prezentowanych dzieł zwraca uwagę srebrna, częściowo złocona oprawa z 1555 r. autorstwa Pawła Hoffmann z Królewca, wchodząca w skład słynnej Srebrnej Biblioteki fundacji pary książęcej Anny Marii i Albrechta Hohenzollerna. Książę był ostatnim Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego, a zarazem pierwszym protestanckim władcą Księstwa Prus oraz założycielem Albertyny (1544) – jednego z najstarszych uniwersytetów Europy Środkowej

 

 

 

 

 

 

STAR HOUSE


View Larger Map
oX1rOzFGsrDzOK0KmXThis is one of the most impressive and best preserved baroque tenement house in central and northern Europe. The building that well represents the type of Torun Baroque patrician house, so characteristic of northern Europe, and richly decorated facade with stucco ornaments is a prime example of the type of Torun baroque ornamentation.

History of the building

Decoration east side of Market delights us with richly decorated façade with stucco yellow ornaments with motifs of flowers and fruit. In this way the house was rebuilt by rich merchant, John Zöbner in 1697 who later became mayor. The facade decoration stands for Torun Baroque art, which has created his own style through the Italian influence.
Before that, in 1495, the owner of the building was famous Italian humanist, diplomat, poet, educator of King Casimir Jagiellon’s sons – Filippo Buonaccorsi, called Callimachus. He was a Copernicus family friend.
Like most of Torun tenement houses, this one was built in the Middle Ages, in the 2nd half of the XIII century in the Gothic style.

What is shown here?

The building now hosts the Museum of Far Eastern Art, but it is worth to come and visit also due to preserved original baroque interior, with the magnificent polychromes and wooden spiral staircase with the figure of the Roman goddess Minerva and a lion. Richly carved portal with an impressive wooden door preceded the former big perron, liquidated in the XIX century like in most houses Torun.


683427Jest to jeden z najokazalszych i najlepiej zachowanych barokowych domów mieszczańskich w środkowej i północnej Europie. Kamienica ta najlepiej reprezentuje typ toruńskiej kamienicy patrycjuszowskiej okresu baroku, tak charakterystycznego dla północnej Europy, a bogato zdobiona fasada stiukowymi ornamentami roślinnymi jest najlepszym przykładem toruńskiego typu zdobnictwa barokowego.

Krótka historia Kamienicy pod Gwiazdą

Ozdoba wschodniej pierzei Rynku zachwyca nas bogato zdobioną żółtą fasadą ze stiukowymi ornamentami o motywach kwiatów i owoców. W ten sposób przebudował kamienicę bogaty kupiec, późniejszy burmistrz, Jan Zöbner w roku 1697, jak wskazuje data w kartuszu herbowym na szczycie. Takie właśnie motywy zdobnictwa fasad kamienic wyróżniają toruńską sztukę barokową, która poprzez wpływy włoskie wytworzyła własny styl.
Wcześniej jednak, w roku 1495, właścicielem kamienicy był znany włoski humanista, dyplomata, poeta, wychowawca synów króla Kazimierza Jagiellończyka, Filippo Buonaccorsi, zwany Kallimachem. Łączyły go też więzi przyjaźni z rodziną Koperników.
Jak większośc toruńskich kamienic, tak i ta powstała jeszcze w średniowieczu, w 2. poł. XIII w., w stylu gotyckim.

Co można w niej zobaczyć?

Obecnie Kamienica mieści Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu, ale wejść warto też ze względu na zachowane oryginalne barokowe wyposażenie wnętrza, z m.in. wspaniałymi polichromiami i drewnianymi kręconymi schodami z postacią rzymskiej bogini Minerwy i lwem. Bogato rzeźbiony portal z okazałą bramą drewnianą poprzedzało dawniej duże przedproże, zlikwidowane, jak w większości kamienic toruńskich, w XIX wieku.