Center of Contemporary Art


View Larger Map

csw

Shortcut

The permanent collection of contemporary art is, along with exhibitions and educational activities, the most important element describing the concept and program of CoCA. According to the assumptions of ‘Signs of the Time’ Operational Programme, developed by the Ministry of Culture and National Heritage, aimed at disseminating and promoting Polish art collection is built since 2007 in cooperation with the Programme Council CoCA, Friends of the Fine Arts Asociation in Torun and regional artistic circles.

History bits

On the first stage of the construction of the permanent collection of the CoCA in 2007, thanks to the Ministry of Culture funding under the Operational Program Signs of the Times, coordinated by the National Cultural Centre, were purchased 52 works by artists working in Kujawsko-Pomorskie region in the years 1990 to 2007. Among them were:
Thomas Barczyk, Mark Basiul, Joanna Bebarska, Anna Bochenek, Andrew Borcz, George Brzuskiewicz, Ignatius Bull, Anna Drejas, Joanna Mountain, Marcelina Gunia, Andrew Guttfeld, Marta Ipczyńska-Budziak, Andrew Kałucki, Wojciech chaplain, Leszek Kiljański, Peter Klugowski, Anna Kola, Zenon Korytowski, Ryszard Krzywka, Violetta Kus, Iwona Langowska, Catherine Łyszkowska, Zdzislaw Mackiewicz, Mark Noniewicza, Paul Nowak, Ewa Pankiewicz, Thomas Pietrzyk, Dorothy Podlasie, Bogumil Pręgowska, Philip Pręgowski, Jan Pręgowski, Andrew Prokopiuk, Bogdan Przybyliński Jerzy Puciata, Izabella Retkowska, J. Riegel, Alexander Simińska, Joseph Słobosz, Zbigniew Stec, Mark Gray, Marian Stępak, Andrzej Wasilewski, Mieczyslaw Wisniewski, Lech Wolski, Anna Wysocka, Mieczyslaw Ziomek.

So it began with...

For the same funds there were also purchased Jarosław Modzelewski’s painting and two video projections by Izabella Gustowska.

The award by the Marshal of the Kujawsko-Pomorskie, on the initiative of the Friends of Fine Arts Association, a grant for the construction of the CoCA collection – 29 works by thirteen artists were purchased. Among them are:
Stanisław Borysowski, Tomasz Ciecierski, Władysław Jackiewicz, Marek Jaromski, Jan Lebenstein, Andrzej M. Łubowski, Zbysław M. Maciejewski, Jerzy Mierzejewski, Andrzej Nowacki, Kazimierz Ostrowski, Andrzej Prokopiuk, Leon Tarasewicz, Włodzimierz J. Zakrzewski.

 

 

 

Exhibitions are still growing

Private collection of works of art representing the main currents of art of the XX and XXI century, by artists from local region and out of region, will be the basis to conduct education and outreach activities of CoCA. Public presentations of the collection and reflection on it will allow the inclusion of local artists and critics as well as consumers in the discourse conducted in the mainstream of contemporary art.

We hope that the premiere of the collection will start critical judgment, needed to read further areas of contemporary art, which should be subject to exploration in a dynamic process of collection development.
Building the collection will continue. In 2008, for this purpose the Minister of Culture and National Heritage under the Operational Program ‘Signs of the Time’ gave a grant of 200 000 PLN


Stała kolekcja

Stała kolekcja sztuki współczesnej jest, wraz z działalnością wystawienniczą i edukacyjną, najważniejszym elementem charakteryzującym ideę i program toruńskiego CSW. Zgodnie z założeniami stworzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu Operacyjnego ‘Znaki Czasu’, mającego na celu upowszechnianie i promocję polskiej sztuki, kolekcja budowana jest od 2007 roku we współpracy z Radą Programową CSW, Stowarzyszeniem Przyjaciół Sztuk Pięknych Znaki Czasu w Toruniu oraz regionalnym środowiskiem artystycznym.

 

wyst_csw_torun

Geneza

W pierwszym etapie budowy stałej kolekcji CSW w 2007 roku, dzięki dofinansowaniu MKiDN w ramach Programu Operacyjnego Znaki Czasu, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury, zakupione zostały 52 prace artystów działających w regionie kujawsko-pomorskim w latach 1990 – 2007. Wśród nich znaleźli się:
Tomasz Barczyk, Marek Basiul, Joanna Bebarska, Anna Bochenek, Andrzej Borcz, Jerzy Brzuskiewicz, Ignacy Bulla, Anna Drejas, Joanna Górska, Marcelina Gunia, Andrzej Guttfeld, Marta Ipczyńska-Budziak, Andrzej Kałucki, Wojciech Kapelański, Leszek Kiljański, Piotr Klugowski, Anna Kola, Zenon Korytowski, Ryszard Krzywka, Violetta Kuś, Iwona Langowska, Katarzyna Łyszkowska, Zdzisław Mackiewicz, Marek Noniewicz, Paweł Nowak, Ewa Pankiewicz, Tomasz Pietrzyk, Dorota Podlaska, Bogumiła Pręgowska, Filip Pręgowski, Jan Pręgowski, Andrzej Prokopiuk, Bogdan Przybyliński, Jerzy Puciata, Izabella Retkowska, Jerzy Riegel, Aleksandra Simińska, Józef Słobosz, Zbigniew Stec, Marek Szary, Marian Stępak, Andrzej Wasilewski, Mieczysław Wiśniewski, Lech Wolski, Anna Wysocka, Mieczysław Ziomek.

Zaczęło się od...

Z tych samych środków zakupiono ponadto obraz Jarosława Modzelewskiego oraz dwie wideo projekcje Izabelli Gustowskiej.
W ramach przyznanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Pięknych Znaki Czasu, dotacji na budowę kolekcji CSW, zakupiono 29 prac autorstwa trzynastu artystów. Są wśród nich:
Stanisław Borysowski, Tomasz Ciecierski, Władysław Jackiewicz, Marek Jaromski, Jan Lebenstein, Andrzej M. Łubowski, Zbysław M. Maciejewski, Jerzy Mierzejewski, Andrzej Nowacki, Kazimierz Ostrowski, Andrzej Prokopiuk, Leon Tarasewicz, Włodzimierz J. Zakrzewski.

Kolekcja nadal się rozrasta

Własna kolekcja prac artystycznych reprezentujących główne nurty sztuki XX i XXI wieku, autorstwa twórców regionalnych i pozaregionalnych, będzie podstawą do prowadzenia działalności edukacyjnej i promocyjnej CSW. Publiczne prezentacje kolekcji i refleksja nad nią, umożliwią włączenie lokalnych artystów i krytyków, a także odbiorców, w dyskurs prowadzony w głównym nurcie sztuki współczesnej.
Liczymy na to, że premierowa prezentacja kolekcji uruchomi krytyczny osąd, niezbędny do odczytania kolejnych obszarów współczesnej sztuki, które powinny podlegać eksploracji w dynamicznym procesie rozbudowy kolekcji.
Budowa kolekcji będzie kontynuowana. W 2008 roku na ten cel Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Znaki Czasu, przyznał dotację 200 000 zł